Recenzenci

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, Uniwersytet Śląski

Dr Lenka Reznikova, Akademie věd České republiky, Praha

Dr hab. Marek Stanisz prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski

Doc. dr Krystyna Syrnicka, Wileński Uniwersytet Edukologiczny, Republika Litewska

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Uniwersytet Rzeszowski

 

 

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011. Ze względu na profil czasopisma recenzenci są dobierani pod kątem merytorycznej i językowej oceny treści nadesłanego artykułu. Najczęściej są to specjaliści w zakresie historii literatury, antropologii kultury oraz historii sztuki. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasady poufności - na tym etapie autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora. 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
3. Czasopismo wdrożyło zaporę ghost writing.
4. Publikacje są recenzowane w procedurze double-blind review.
5. Publikacje muszą spełniać wymogi stawiane pracom naukowym zarówno pod względem formalnym, treściowym i językowym.
6. Pozostałe kryteria akceptacji/odrzucenia publikacji są podane do wiadomości w zakładce Dla Autorów.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających wspomnianych wymogów przed przystąpieniem do procedury recenzowania.
8. Szczegółowa ocena publikacji przyjętych wstępnie przez redakcję należy do recenzentów.
9. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
10. W sytuacjach szczególnych powołany zostaje superrecenzent.
11. Autorzy publikacji otrzymują kopię recenzji w wersji elektronicznej bądź papierowej.
12. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma podane są w zakładce Recenzenci.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy